AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fstrona%2Flks-iskra-iskrzynia-4&chs=350x350&chld=L|4

LKS ISKRA Iskrzynia

Iskra - Iskrzynia

Dziś Iskrzynia dumna cała
Bo się klubu doczekała
Do tradycji nawiązano
To też ISKRĄ go nazwano

Trudno wspomnieć że przed laty
Wioska miała już klub taki
I drużynę świetną miała
Co w ,, B” klasie popłoch siała

Do ,, A” klasy już pukano
Lecz im stadion odebrano
Drogę na nim zbudowali
Klub na lata pogrzebali

Że dziś chłopcy w piłkę grają
To też Gminie zawdzięczają
Też zasługa kilku ludzi
W których zapał podziw budzi

Wiek w rachubę tu nie wchodzi
Grają starsi grają młodzi
Kopią w piłkę jak fachowcy
Jak prawdziwi zawodowcy

Świetną formę utrzymują
Bo też co dzień ją szlifują
I na pewno w całym świecie
Tak wspaniałych nie znajdziecie

Gdyby tak Beenhakker wiedział
W RPA byłby siedział
No i zbierałby pochwały
Że tak zespół ma wspaniały

Bo drużyny co tam grały
Dla tych chłopców kąsek mały
Też Hiszpania by dostała
Gdyby z ISKRĄ się spotkała.

          * Twórca ludowy z Iskrzyni ur. 24.04.1946r. w Haczowie.

Powyższy wiersz napisany przez Stanisława Kawę poświęcony został naszym sportowcom w uznaniu za poświęcenie się i godne reprezentowanie miejscowości w rozgrywkach piłkarskich.

 

15 sierpnia 2010 r. na nowo powstałym stadionie w Iskrzyni odbył się pierwszy mecz po wielu latach przerwy. W tym dniu nastąpiła reaktywacja klubu sportowego LZS ,,ISKRA”. Ten historyczny i bardzo ważny mecz został wygrany z ,,Tyravią” Tyrawa Solna 5:1. Jako oficjalną datę powstania klubu przyjmuje się rok 1946. Wtedy to obok innych zespołów powstał klub LZS "Iskra" Iskrzynia. Pierwsze działania po ponad 30-letniej sportowej nieobecności podjęto w dniu 13.06.2004r. W tym dniu w Domu Ludowym w Iskrzyni odbyło się zebranie, którego celem było powołanie do życia Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Iskrzynia. W zebraniu brało udział 27 osób, a na prowadzącego zebranie wybrano sołtysa wsi Józefa Wulwa. Obecni na tym zebraniu podjęli uchwałę o utworzeniu Komitetu Założycielskiego Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA”. Komitet Założycielski przedstawił obecnym na zebraniu przygotowany Statut Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Iskrzynia. Po odczytaniu i przeanalizowaniu podjęto uchwałę zebrania założycielskiego LKS „ISKRA” Iskrzynia i został jednogłośnie przyjęty Statut Klubu. Po zatwierdzeniu Statutu podjęta została uchwała o wyborze Zarządu Klubu. Po zgłoszeniu kandydatur w jawnym głosowaniu wybrano jednogłośnie Zarząd LKS-u, gdzie Prezesem został Jacek Pinkowicz. Równocześnie na zebraniu poruszono konieczność budowy stadionu sportowego na terenie wsi Iskrzynia oraz założenie drużyny piłkarskiej. Do czynności mających na celu zarejestrowanie LKS „ISKRA” Iskrzynia upoważniono Zarząd Klubu. Toteż po wielu latach działań Starosta Krośnieński wpisał w dniu 24 marca 2010r. zmiany do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Krośnieńskiego pod numerem 12 dla Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” z siedzibą w Iskrzyni.
Klubowi, młodym piłkarzom i działaczom życzmy wielu sukcesów na niwie sportowej. Być może, że są wśród nich nieoszlifowane diamenty, które z czasem staną się drogocennymi klejnotami niejednego klubu. Cieszmy się z tych sukcesów oraz działań małych społeczności lokalnych na rzecz kultury fizycznej. Zapewne Klub służył będzie wszystkim mieszkańcom, a w dalszej perspektywie rozbudowy bazy socjalno-rekreacyjnej zazdrościć będzie niejedna miejscowość Podkarpacia i czerpać będzie wzory z naszych poczynań. Bardzo duże podziękowanie składa się władzom Gminy Korczyna za wspieranie i inicjowanie działań.
Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Iskrzyni dziękuje dotychczasowym sponsorom i liczy na nowych, którzy chcieliby wesprzeć tę działalność tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo.

Opracowano na podstawie: http://iskraiskrzynia.futbolowo.pl/iskraiskrzynia/

 

Podziel się: