AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkonkurs-malopolska-nagroda-poetycka-zrodlo&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-05-2020Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka Źródło

Czwarta edycja konkursu literackiego pn.  Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO to wspólna inicjatywa Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału poetów z kraju i zagranicy. Pula nagród w konkursie to 12.000 zł. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego.Szczegółowe informacje znajdują się w obwieszczeniu o konkursie na stronie internetowej organizatora:

https://csm.tarnow.pl/wydarzenie/822,malopolska-nagroda-zrodlo-2020

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania  –  zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.
Organizatorzy zachęcają Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym  odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji

Skład jury konkursowego:

Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),

Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,

Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej. Nagrody: Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda - 3 500 zł,

II nagroda - 2 500 zł,

III nagroda - 1 500 zł,

5 wyróżnień po 700 zł,

Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski.

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf. Rękopisy nie będą brane pod uwagę. W związku z obecną sytuacją, w celu zapewnienia uczestnikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dopuszczono także elektroniczną formę zgłoszenia. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Terminy: Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów

lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Kontakt: Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:

a) Anna Sadowska z CSM, e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl,    

b) Aleksandra Kapa z CSM, e-mail: poezja@csm.tarnow.pl    

c) Piotr Kania z GOK Borzęcin, e-mail gok@borzecin.pl tel. 503 02 51 21

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Podziel się: