AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgok.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fkropa-2020&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-04-2020KROPA 2020

Regulamin do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania

REGULAMIN

 XVII Przeglądu Pieśni i Muzyki Ludowej

KORCZYNA – 2020 

 

Korczyna, 31 maja 2020 r.

UWAGA! TERMIN PRZEGLĄDU MOŻE ULEC ZMIANIE

 

CELEM PRZEGLĄDU JEST:

 • ochrona i dokumentacja autentycznego śpiewu i muzyki oraz popularyzacja tradycji i obyczaju ludowego poprzez przeprowadzenie przeglądu konkursowego.
 • wytypowanie reprezentacji Regionu Krośnieńskiego
  na 54 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych „Kazimierz Dolny 2020”.
 • Wytypowanie reprezentacji Województwa Podkarpackiego na 54 Ogólnopolski Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

  I.        P R Z E G L Ą D   K R O P A

Eliminacje do Festiwalu w Kazimierzu Dolnym

UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział:

 • kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny  z tradycjami danego regionu (bez udziału solistów - śpiewaków),
 • soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach jak: skrzypce, cymbały, harmonia polska, lira, różnego rodzaju fujarki i narzędzia muzyczne.
 • soliści - śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego,
 • zespoły śpiewacze - bez towarzyszenia instrumentalnego.

Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do uwzględnienia w repertuarze pieśni  bożonarodzeniowych, wielkanocnych,  wielkopostnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcielnych. Ponadto pieśni o tematyce rodzinnej, miłosnej, pasterskie, rekruckie, ballady
i inne.

W ramach konkursu kapele i instrumentaliści wykonują cztery utwory, zespoły śpiewacze, śpiewacy -  po trzy utwory.

Ogólny czas występu nie powinien być dłuższy niż 10 minut.

KONKURS „DUŻY - MAŁY”: to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji wokalnych
i instrumentalnych przejętych od swoich mistrzów.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kontynuacji śpiewu
i muzykowania zgodnego z tradycją ludową Regionu Krośnieńskiego.

Soliści śpiewacy wykonują po dwa - trzy utwory, instrumentaliści obowiązkowo trzy utwory, grupy śpiewacze trzy utwory, kapele - trzy utwory.

Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez mistrza
i kontynuowana przez ucznia. Dopuszcza się wystąpienie uczestnika bez towarzyszenia mistrza, jednak w razie zakwalifikowania do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza należy przygotować uczestnictwo mistrz - uczeń.

 
II.     P R Z E G L Ą D   K R O P A

Eliminacje do Festiwalu Bukowinie Tatrzańskiej

Eliminacje do konkursu „Sabałowe Bajania” organizowane są w następujących kategoriach:

 • konkurs gawędziarzy ludowych,
 • konkurs instrumentalistów ludowych,
 • konkurs śpiewaków ludowych,
 • konkurs śpiewu drużbów weselnych,
 • konkurs mowy starosty weselnego.

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu i gry na instrumentach ludowych.

Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:

 • dziecięca –       od 10 do 13 lat,
 • młodzieżowa - od 14 do 18 lat,
 • dorosła –          powyżej 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w „Sabałowych Bajaniach” jest wcześniejsza rekomendacja z konkursu regionalnego.


Stowarzyszenie REGIONALIZM w Korczynie jako organizator przeglądu KROPA posiada uprawnienia kwalifikacji artystów ludowych do udziału w festiwalu „Sabałowe Bajania”w Bukowinie Tatrzańskiej.

1.      Konkurs gawędziarzy ludowych

Repertuar uczestnika powinien obejmować:

 • gawędy z przekazu ustnego,
 • gawędy własnego autorstwa,
 • gawędy publikowane.

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby odzwierciedlał on stare tradycje.

Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przygrywanie na instrumentach (z wyjątkiem akordeonu).

2.      Konkurs instrumentalistów ludowych  (jak w regulaminie KROPY)

3.      Konkurs śpiewaków ludowych  (jak w regulaminie KROPY)

4.      Konkurs śpiewu drużbów weselnych i pytacy.

Program występu powinien obejmować pełną rolę i obowiązki drużby w całym przebiegu wesela.

Kryteria oceny:

 • dobór melodii i tekstu zgodny z regionem,
 • zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem weselnym,
 • ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty.

Czas prezentacji programu do 15 minut.

5.      Konkurs mowy starosty weselnego

Starostowie weselni prezentują mowy wygłaszane przed błogosławieństwem młodej pary udającej się do ślubu.

Kryteria oceny:

 • sposób przebiegu ceremoniału,
 • zachowanie tradycji obyczajowości,
 • czystość gwary,
 • ogólny wyraz artystyczny, strój i rekwizyty.

Czas trwania prezentacji do 10 minut.

            W Przeglądzie KROPA klasyfikowane będą zespoły i artyści, którzy nie brali udziału w innych eliminacjach do Ogólnopolskich Festiwali.

 
III.             I N F O R M A C J E   O G Ó L N E

Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora niniejszego Przeglądu Konkursowego.

Jury ocenia typowość repertuaru, jego zgodność z tradycją regionu, charakterystyczny sposób wykonania, (właściwy dobór tekstu i melodii, cechy gwarowe, charakterystyczne zawołania itp.) oraz poziom artystyczny prezentacji.

Laureaci Przeglądu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi
w zależności od posiadanych środków.

Przegląd Konkursowy odbędzie się 31 maja 2020 r. (niedziela)
w godzinach 9.00 – 16.00 – na scenie plenerowej obok Dworu
gen. Stanisława Szeptyckiego w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20.

 Lista występów konkursowych opublikowana zostanie na stronie gok.korczyna.pl

w dniu 25 maja 2020 r.

W przypadku sporej ilości zgłoszeń przesłuchania konkursowe mogą rozpocząć się 30 czerwca 2020 r.

O przyjęciu do konkursu i kolejności występów decydować będą organizatorzy po otrzymaniu kart zgłoszeń.

 • Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom ciepły posiłek.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 Ogłoszenie wyników i koncert laureatów nastąpi 31 maja 2020 r. w godzinach wieczornych podczas koncertu laureatów.

Organizatorzy zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji oraz podczas występów poza konkursowych. Prosimy o zachowanie obyczaju w  stosowaniu dodatków uzupełniających strój ludowy (korale, nakrycia głowy, wstążki). Przy braku odpowiedniego stroju tradycyjnego możliwe jest występowanie w zwyczajnym wiejskim ubraniu.

W związku z tym, że Przegląd ma charakter konkursowy organizatorzy zapraszają przedstawicieli mediów, którzy zgłosili chęć dokonywania nagrań i wywiadów z artystami ludowymi.

Główny organizator Przeglądu Konkursowego Stowarzyszenie „REGIONALIZM” w Korczynie opracował obecny regulamin na podstawie wytycznych otrzymanych od organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz Bukowiańskiego Centrum Kultury. W związku z tym prezentacje artystyczne należy przygotować zgodnie z jego wymogami.

Organizatorzy proszą zainteresowanych o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem!

 • Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami regulaminu przedstawionego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, uczestników do Festiwalu w Kazimierzu Dolnym zgłaszają upoważnione do tego instytucje z załączeniem protokołów jury
  z eliminacji kwalifikacyjnych.

Zapraszamy wszystkich animatorów kultury ludowej na spotkanie folklorystyczne do Gminy Korczyna, gdzie organizatorzy pragną wszystkim uczestnikom stworzyć właściwe warunki do odbycia konkursu.

Uczestników Przeglądu Konkursowego zgłaszają instytucje patronujące, kierownicy zespołów lub inni społecznicy.

Prosimy uprzejmie o dokładne wypełnianie karty zgłoszenia uczestnictwa, która będzie bardzo pomocna w wypełnianiu formularzy do Kazimierza (podać dokładny adres, wiek uczestnika, nr telefonu).

Wszystkich uczestników Przeglądu obowiązuje akredytacja w wysokości 7 zł. od osoby płatna na konto:

Bank Nowy BFG S.A.,

Nr 20 8642 1083 2002 8308 4025 0001,

lub w dniu występu (w karcie zgłoszeń podać formę wpłaty). 


IV.  O R G A N I Z A T O R Z Y

-                      Stowarzyszenie REGIONALIZM w Korczynie

-                      Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

-                      Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

-                      Wójt Gminy Korczyna

Przegląd konkursowy poprowadzi aktor Stanisław Jaskułka

  Zgłoszenia na dołączonych kartach przyjmujemy do dnia 14 maja 2020 r.  na adres organizatora:

Stowarzyszenie „REGIONALIZM” w Korczynie

38-420 Korczyna ul. Rynek 18a, tel./fax. 13 43 543 84

 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna

tel./fax. 13 43 543 84,

Informacje o Przeglądzie na: www.gok.korczyna.pl

WAŻNE!

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną termin Przeglądu oraz jego forma mogą ulec zmianie.

W tej kwestii wiążące będą dla nas komunikaty władz państwowych.

 O wszelkich ewentualnych zmianach informować będziemy na stronie internetowej gok.korczyna.pl

Kontakt z organizatorami:

Wojciech Tomkiewicz – Prezes Stowarzyszenia

tel. 13 43 543 84, kom. 502 420 831

Agata Pucykowicz - Z-ca Prezesa d/s folkloru

Tel., kom. 608 893 832

Wiceprezes Stowarzyszenia                            Prezes Stowarzyszenia

 

     Agata Pucykowicz                                     Wojciech Tomkiewicz

Podziel się: